MJOP, NTA en NEN – Dit betekenen de termen

Ga je op zoek naar een softwaresysteem als RGS+ dan zal je veel verschillende termen tegenkomen. Termen die misschien niet gelijk duidelijk zijn binnen de gegeven content. We lichten deze termen graag voor je toe zodat je de content beter kunt begrijpen.

Waar staat RGS+ voor?

Om maar direct met de eerste term te beginnen; RGS. Dit staat voor ResultaatGericht Samenwerken. Volgens deze werkwijze willen we via een cloudapplicatie altijd real time inzicht voor alle partijen bieden.

De oude term voor RGS was RGVO (Resultaat Gericht Vastgoed Onderhoud). In de nieuwe term is echter het woord ‘samenwerken’ verwerkt en juist dat is een belangrijk kernwoord. De samenwerking tussen de verschillende partijen. Samen een object onderhouden. Van inspectie waarin de huidige staat van onderhoud naar voren komt tot de strategie. Het plan voor de toekomst. Wat wil ik, wat is er nodig? Al deze punten komen samen in de term RGS.

Daarnaast omvat RGS ook een stuk klantvorming. Samen bekijk je hoe je de gewenste kwaliteit kunt bereiken. Dit kan namelijk op verschillende manieren. Je kunt alles in één keer aanpakken of juist gefaseerd. Op basis van de keuzes die je hierin maakt, creëer je een plan van aanpak. En een plan om zo goed mogelijk resultaatgericht samen te werken. Bij het opstellen van dit plan zal je ook veel verschillende termen tegenkomen.

Uiteraard geven je hier graag meer informatie over als je de keuze maakt voor RGS+. Alle vragen die je hebt, kunnen we ook beantwoorden. We delen echter nu ook al vast een korte lijst met veelvoorkomende termen binnen het concept RGS met je.

NTA

Zoek je op NTA, dan krijg je NEN te zien en vice versa. En dat is niet voor niks. De twee termen hebben namelijk met elkaar te maken. NTA staat voor Nederlandse Technische Afspraak. Ook hier heb je veel verschillende varianten (codes) die voor verschillende branches van belang zijn.
Kijkende naar NTA-codes voor de bouw, krijg je al snel NTA 8800 te zien. De methode is nodig voor de bepaling van de energieprestatie van gebouwen.

NEN / NEN 2767

Kort gezegd is de NEN 2767 (NEN staat voor Nederlandse Norm) een norm waarbij je de kwaliteit van een gebouw gaat aangeven in een cijfer van 1 t/m 6. Het cijfer 1 is hierbij nieuwbouw, 6 is rijp voor de sloop. Hoe meer gebreken je ziet, hoe slechter de score. De gebreken worden in de norm geclassificeerd. Hoeveel impact heeft het gebrek? Houtrot weegt bijvoorbeeld zwaarder dan vervuiling. Hoeveel procent van het totale oppervlak is dit? En is het al in een eind- of juist nog beginstadium? Met deze drie parameters komt het dan op een score tussen de 1 en 6 uit.

IWI

IWI staat voor Integraal Woning Inspecteur. Deze inspecteur is bevoegd / opgeleid om de zogenaamde IWI-keuring uit te voeren. Een IWI-keuring is een bouwkundige keuring waarbij er wordt bekeken of alles aan het gebouw voldoet aan de wet- en regelgeving. Hierbij wordt er wat breder naar het gebouw gekeken. De NEN is onderdeel van de IWI.


0-meting / nulmeting

Kijken we naar het RGS proces, dan zijn er niet veel verplichtingen. Een uitzondering hierbij ligt bij de NTA die we hiervoor hebben besproken. Het feit dat er geen verplichtingen zijn, wil natuurlijk niet zeggen dat alles maar kan. Het is zeer belangrijk om goede afspraken te maken. Om duidelijk op papier te hebben wat de verwachtingen zijn en wat de huidige stand van zaken is. Dit begint meestal met een 0-meting, ook wel een vooropname genoemd. Deze meting brengt de huidige stand van het gebouw in kaart. Eventuele gebreken kunnen zo voorafgaand aan de verbouwing/renovatie worden vastgesteld. Mochten er dan problemen ontstaan tijdens de werkzaamheden, dan kan er worden aangetoond of deze problemen al bestonden of later – tijdens de werkzaamheden – zijn ontstaan. Daarnaast is een goede nulmeting van belang voor het opstellen van een plan van aanpak. Vanaf dit eerste punt bepaal je namelijk gezamenlijk je actiepunten.

KPI

Een KPI is een Kritieke Prestatie Indicator, in het Engels ook wel Key Performance Indicator. Deze indicatoren worden binnen een bedrijf of organisatie afgesproken, om zo te monitoren of de prestaties in lijn liggen met de gestelde doelen.

Ook in de RGS kunnen er KPI’s worden afgesproken. Hoeveel mogen bepaalde gebreken bijvoorbeeld voorkomen? Hoeveel vervuiling sta je toe? Stel dat je een KPI van 50% mag hebben en je zit al op 75%, dan is dit een indicator om actie te ondernemen. Het gebruik van KPI’s is heel gebruikelijk in de onderlinge samenwerking, onder andere om bepaalde kwaliteitsnormen te behouden.

MJOP / MJOB

Binnen RGS+ wordt er vrijwel altijd gekeken naar de mogelijkheden voor een samenwerking op de langere termijn. Dit zie je ook weer terug in de vele termen binnen RGS die het woord ‘Meerjaren’ bevatten. Termen die je vaak zult zien zijn Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) en Meerjarenonderhoudsbegroting (MJOB). Om kort het verschil aan te geven; in een MJOP ligt de nadruk op wat je gaat doen in de jaren. Wat is de planning? In de MJOB worden de maatregelen onderbouwd met bedragen, de begroting.

Laten we nog iets verder ingaan op een MJOP. Deze geeft een planning voor het onderhoud van een gebouw. Na een inventarisatie waarin wordt vastgezet welke onderdelen het gebouw allemaal heeft, wordt er een planning gemaakt. Welk onderdeel heeft wanneer onderhoud nodig. Is dat dit jaar of over bijvoorbeeld vijf jaar? Op die manier ontstaat er een duidelijk overzicht voor alle partijen. In een volgend blog gaan we uitgebreid in op de vele voordelen die een MJOP heeft.

In een MJOP staan dus alle (toekomstige) onderhoudswerkzaamheden opgesteld in een duidelijke planning. Hier wordt uiteraard ook een bedrag aan gekoppeld. Een uitgebreide omschrijving en de volledige begroting staat in de MJOB, de Meerjarenonderhoudsbegroting. Hoeveel budget is er per jaar en hoeveel ben ik kwijt voor een specifieke klus? Kan het geplande onderhoud uitgevoerd worden of moet ik kijken of een deel naar volgend jaar kan?

Een andere ‘Meerjaren’ term die je tegen kunt komen is het Meerjarenschema of Meerjarenonderhoudsschema. Dit ligt in feite in dezelfde lijn als de MJOP en toont de maatregelen die (moeten) worden genomen en in welke tijdsspanne dit zal gebeuren. Zo creëer je een overzichtelijk schema met welke maatregel je in welk jaar uitvoert. En welke kosten en RGS-trajecten hier aan verbonden zijn.

Netto Contante Waarde (NCW) – berekening

Bij de NCW-methode worden alle inkomsten en uitgaven die te maken hebben met de investering gewaardeerd naar het moment dat de investeringsbeslissing wordt genomen. Waarna de kosten van de investering op de contant gemaakte cashflows in mindering worden gebracht.

De NCW is een manier om verschillende scenario’s met elkaar te vergelijken. Wat is het juiste moment om een bepaalde investering te doen en door te rekenen? Moet ik nu investeren of volgend jaar? In scenario’s staat altijd een prijs genoemd. Op dat moment, of het nu is of over 10 jaar, staat er dezelfde prijs voor. Je krijgt echter vrijwel altijd te maken met inflatie. Alles wordt met het verstrijken van de jaren duurder. Om deze reden mag je bij de meeste samenwerkingen je prijzen indexeren. Voor dit jaar staat er dan een prijs vast, maar volgend jaar mag je de prijzen met 1,5% verhogen. Op die manier creëer je een vangnet voor de stijgende prijzen.

Heb je na het lezen van deze blog nog een vraag over een RGS term?

Of wil je graag advies van een van onze medewerkers? Dan kan uiteraard! Neem contact met ons op, zodat wij ook de laatste onduidelijkheden of vragen bij je weg kunnen nemen. We verwelkomen je daarna graag bij RGS+!